Solleh Al-Fatimi
Untuk menjawab hukum ini, saya nukilkan pandangan daripada tokoh yang tidak asing lagi dikalangan ulamak Al-Azhar As-Syariff iaitu Sheikh `Atiyyah Saqr (bekas ketua Jawatankuasa Fatwa Al-Azhar), menjelaskan pandangan Fuqaha berkenaan hal ini seperti berikut:

Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke 28 yang bermaksud :

"Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini; dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".

Allah SWT berfirman lagi dalam surah An-Nisa’ ayat ke 43 yang bermaksud :

"Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu Dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa Yang kamu katakan. dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu Dalam keadaan Junub (berhadas besar) - kecuali kamu hendak melintas sahaja - hingga kamu mandi bersuci. dan jika kamu sakit, atau sedang Dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh Dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum Dengan tanah - debu, Yang suci, Iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun".

Berpandukan ayat-ayat ini, keseluruhan Fuqaha’, termasuk daripada Mazhab Al-Maliki, As-Shafi`i dan yang lain, menegaskan bahawa musyrikin/penyembah berhala tidak dibenarkan untuk memasuki Masjidil Haram di Makkah. Bagaimanapun, mereka berpendapat tidak salah kalau Orang Kristian dan Yahudi memasukinya. Mereka berpendapat hukum ini diguna pakai kepada Masjidil Haram di Makkah juga kawasan persekitarannya.

Imam Abu Hanifah, bagaimanapun berpendapat musyrikin/penyembah berhala boleh masuk ke Masjidil Haram di Makkah selagi mana mereka tidak tinggal atau menetap disitu. Pendapat
Imam Hanafi yang menafsirkan tidak suci sebagai kekotoran dari segi pegangan agama mereka semata-mata, iaitu syirik, bukan dari segi zahir orang bukan Islam yang tidak suci (berhadas).Untuk masjid selain daripada Masjidil Haram di Makkah, ahli Madinah melarang orang bukan Islam dari memasuki masjid kerana orang bukan Islam dianggap oleh al- Qur’an sebagai tidak suci.

Imam Ahmad berkata : bahawa mereka boleh masuk ke masjid dengan kebenaran orang Islam. Pendapat ini disokong oleh riwayat daripada Rasulullah (SAW) yang membenarkan penduduk At-Ta’if untuk tinggal di masjid sebelum mereka memeluk Islam. Baginda juga menerima Orang Kristian dari Najran didalam masjid baginda di Madinah. Apabila tiba waktu sembahyang mereka sampai, mereka akan bersembahyang di masjid mengadap arah timur. Maka Rasululllah (SAW) bersabda, “Biarkan mereka (untuk menunaikan sembahyang cara agama yang mereka ikuti ).” Walaupun perbuatan tersebut berlaku di dalam masjid An-Nabawi.

Di dalam Sahih Imam Bukhari juga ada menyebut, Di bawah tajuk ‘Musyrik Masuk Ke Masjid’, bahawa Thamamah Ibnu Athal (sedangkan dia masih seorang kafir) di ikat didalam masjid.

Berdasarkan jawapan ini kita dapat ringkaskan kepada beberapa pendapat seperti berikut :

Pertama : Pandangan yang menyatakan harus termasuklah Masjidil Haram. Ini merupakan pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi.

Kedua : Dibolehkan orang-orang kafir memasuki masjid dengan izin kaum muslimin kecuali majidil Haram dan masjid-masjid yang ada di Tanah Haram. Ini merupakan pandangan ulama-ulama mazhab As-Syafiyyah. Pandangan ini merupakan salah satu pandangan Imam Ahmad dan juga pandangan sebahagian ulama Mazhab Hambali.

Hujah mereka ialah kata-kata Said bin Musayyib : Sesungguhnya Abu Sufyan masuk ke Masjid Madinah ketika dia kafir namun itu tidak diizinkan untuk Masjidil Haram.

Pandangan yang ketiga : Diharamkan sama sekali bagi orang-orang kafir untuk memasuki masjid. Ini merupakan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan majoriti fuqaha yang bermazhab Hambali. Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Umar bin Al-Khattab pernah memerintahkan seseorang memasuki masjid tetapi dihalang oleh Abu Musa kerana orang itu seorang Nasrani. Saidina Umar RA tidak membantah kata-kata Abu Musa. Ini menunjukkan pandangan bahwa orang bukan Islam tidak dibenarkan masuk ke masjid merupakan pandangan yang masyhur di kalangan sahabat. Pandangan ini diperkuatkan oleh al-Qurtubi semasa menafsirkan ayat 28 surah at-Taubah dengan beberapa hujah yang lain).

Pandangan keempat : Tidak dibenarkan orang-orang kafir memasuki masjid sekalipun diizinkan oleh orang-orang Islam melainkan di dalam keadaan dharurat. Jika mereka memasuki masjid sekalipun hendaklah dengan pengawasan orang-orang Islam kerana dibimbangi akan membuat perkara-perkara yang menghina kesucian masjid. Ini merupakan pandangan mazhab Imam Malik.

Kesimpulan

Daripada keseluruhan pendapat ini, kita dapat simpulkan bahawa, ada pendapat di kalangan fuqaha’ yang tidak menghalang langsung akan kemasukan orang bukan Islam ke dalam masjid dengan bertujuan baik dan sebagainya. Jadi bagaimana pula hukum bagi mereka yang bukan Islam yang masuk ke dalam rumah ibadat hak milik orang Islam yang hanya bertaraf surau? Berdasarkan pengenalan ringkas bandingan yang telah dilampirkan di awal tadi mampu memberi jawapan yang jelas kepada kita semua bahawa keharusan hukum bagi orang yang bukan Islam masuk ke dalam surau.

Daripada pendapat ini kita boleh meletakkan beberapa panduan dan adab apabila orang bukan Islam ingin masuk ke dalam masjid / surau seperti berikut :

1) Mendapat keizinan daripada orang Islam.

2) Berpakaian sopan, dan menyediakan pemakaian khusus di masjid-masjid yang sentiasa di kunjungi oleh para pelancong yang bukan Islam.

3) Menjaga kesucian masjid sebagai tempat ibadah bagi orang Islam.

4) Berada dalam pengawasan orang-orang Islam.

sumber.
0 Responses

Catat Ulasan